Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Visitor : 1330345
52 ซอยลาดพร้าววังหิน26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 Tel No : (+66) 02-931-6068-71 Fax No: (+66) 02-931-6180
WRE - CSR
(Water Resource Engineering - Coperate Social Responsibility)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Groundwater Conjunctive Use ให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นโครงการพัฒนาน้ำบาดาล ร่วมกับน้ำผิวดิน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 1450 ไร่ ที่บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วยการเจาะบ่อบาดาลขนาด 10 นิ้ว จำนวน 5 บ่อ มีอัตราการสูบน้ำรวม 600 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารของบริษัทฯ และพนักงาน ได้ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมงานกับสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมของสมาคมฯและสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะงานสำรวจ - เจาะ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เช่น สนับสนุนงานวิชาการ ให้กับสมาคมชาวอ้อย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และอำเภอกุสินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีมุตทิตาจิต ทอดถวาย ณ วัดหนองตอตะเคียน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จัดหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ได้เงินบริจาคจำนวน 505,355 บาท

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบาดาล ไปเป็นองค์ปาฐกถา และวิทยากรร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรณ์เอกชนหลายแห่ง ตามที่ได้รับคำร้องขอความร่วมมือ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทฯ ได้ร่วมสมบททุนให้แก่เยาวชน ไปดูงานด้านน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และบริจาคเงินช่วยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม - อุทกภัย พ.ศ. 2553

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โดยมอบหนังสือ เสื้อผ้า และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านแคน ต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียน บ้านหนองตอตะเคียน ต.ลำพญากลาง อ.มวกหล็ก จ.สระบุรี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

 
ณ ที่สำนักงานบริษัท วอเตอร์ รีซอร์ช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เ่ลขที่ 52 ซอยลาดพร้าววังหิน 26 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ได้จัดสถานที่ให้กับจิตรกรสมัครเล่น ผู้ที่มีใจรักการวาดภาพได้มาประลองฝีมือ โดยมีจิตรกรเอก เป็นอาจารย์คอยแนะนำ ผู้สนใจทั่วไปเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี
 
บริษัทวอเตอร์ รีซอร์ช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ณ ศูนย์กัมมัฏฐานธรรมคีรี มูลนิธิสว่างธรรมธาตุ ตำบลปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
 
 
52 ซอยลาดพร้าววังหิน26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 Tel No : (+66) 02-931-6068-71 Fax No: (+66) 02-931-6180
น้ำบาดาล , เจาะน้ำบาดาล , ขุดน้ำบาดาล , ขุดบ่อ , ขุดบ่อบาดาล , เจาะบ่อบาดาล , น้ำใต้ดิน , ขุดบ่อน้ำ , เจาะน้ำใต้ดิน , เจาะน้ำ , เจาะบ่อ , เจาะบ่อน้ำ , ขุดน้ำ , บ่อน้ำ , บ่อบาดาล , บ่อน้ำบาดาล , ขุดบ่อน้ำบาดาล , ขุดน้ำใต้ดิน , เจาะบ่อน้ำใต้ดิน , สำรวจน้ำบาดาล , สำรวจ และ จ่อบ่อบาดาล , ที่ปรึกษาแหล่งน้ำ , บริษัทที่ปรึกษาแหล่งน้ำ , water thai , water thailand , ground water thai, ground water thailand , groundwater thai , groundwater thailand , water well thai , water well thailand , waterwell thai , waterwell thailand, รับเจาะบ่อบาดาล , well drilling , รับสำรวจน้ำบาดาล , รับเจาะบ่อบาดาล , คู่มือน้ำบาดาล , ทดสอบน้ำบาดาล , สูบทดสอบน้ำบาดาล , ทดสอบน้ำบาดาล , ช่างเจาะบ่อบาดาล , ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล , บริการเจาะบ่อบาดาล , บริการเจาะบ่อน้ำบาดาล