Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Visitor : 1191456
 
[knowledge] (2-D Resistivity survey) บริเวณ สถานีกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 

แผนที่และภาพประกอบแสดงพื้นที่และจุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ (2-DResistivity survey) บริเวณ สถานีกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

Photobucket Photobucket Photobucket

แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งของสถานีกลางดงและ แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์                                        

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ทั่วไปบริเวณสถานีกลางดงและ การสำรวจธรณีฟิสิกส์

 

Photobucket Photobucket

รูปแสดงการปฏิบัติงานสำรวจธรณีฟิสิกส์

 
by admin : 2012-03-15 14:07:48

 
117/43 Moo. Luentong II Village, Ladphao-Wanghin Rd. Ladphao, Bangkok 10230 Tel No: (+66) 02-9317773 Fax No: (+66) 02-5386056