Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Visitor : 931514
 
[knowledge] (2-D Resistivity survey บริเวณ สำนักสงฆ์พระสีวลี ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
 

แผนที่และภาพประกอบแสดงพื้นที่และจุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ (2-DResistivity survey) บริเวณ สำนักสงฆ์พระสีวลี ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

Photobucket Photobucket Photobucket

แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งของสำนักสงฆ์พระสีวลีและ แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ทั่วไปบริเวณสำนักสงฆ์พระสีวลีและการสำรวจธรณีฟิสิกส์

 

Photobucket Photobucket

รูปแสดงการปฏิบัติงานสำรวจธรณีฟิสิกส์

 
by admin : 2012-03-22 13:44:24

 
117/43 Moo. Luentong II Village, Ladphao-Wanghin Rd. Ladphao, Bangkok 10230 Tel No: (+66) 02-9317773 Fax No: (+66) 02-5386056