Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Visitor : 1075045
 
[knowledge] คู่มือการคิดราคาค่าเจาะบ่อบาดาล  
 

คู่มือการคิดราคาค่าเจาะบ่อบาดาล

(Handbook for cost estimation of water well construction)

 

1. บทนำ

                งานก่อสร้างบ่อบดาลจัดเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ไม่เปิดสอนในสถาบันการศึกษา  ทั้งในและต่างประเทศ  มีลักษณะการปฏิบัติงานคล้ายงานช่างเทคนิคทั่วไป  แต่หากกล่าวในเชิงรายละเอียดแล้วเป็นงานที่ต้องอาศัยสถาปนิกในการออกแบบซึ่งเทียบได้เท่ากับนักอุทกธรณีวิทยา  ใช้วิศวกรเครื่องกลเพราะต้องทำงานกับเครื่องเจาะขนาดใหญ่มีความเสี่ยงและอันตรายสูง  ใช้วิศวกรรมโยธาเพราะต้องศึกษาระบบประปาบาดาลการวางท่อและหอถัง  ใช้วิศวกรสุขาภิบาลเพราะต้องทำระบบบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ

                บ่อบาดาลขนาดเล็กและตื้นไม่มีความจำเป็นต้องมีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก แต่บ่อบาดาลขนาดใหญ่และลึกมากมีต้นทุนการก่อสร้างสูง  จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆ แขนงคล้ายหลุมเจาะน้ำมัน

                รูปแบบบ่อบาดาลที่ใช้เป็นบ่อผลิตมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสภาพอุทกธรณีวิทยา  ดังนั้นการกำหนดราคางานจึงต้องแตกต่างกัน  ผู้ที่มีประสบการณ์การเจาะบ่อบาดาลจำนวนมากและหลากหลายพื้นที่ ย่อมได้เปรียบด้านการเสนอราคา  เนื่องจากเป็นงานใต้ดินระดับลึก จึงไม่สามารถทราบแน่นอนได้ว่าผลสำเร็จจะเป็นบ่อขนาดและความลึกเท่าใด  ทำได้เพียงการคาดคะเนเท่านั้น  ราคาที่นำเสนอจึงเป็นการประมาณราคา แยกตามลักษณะงานได้ 5 หมวด คือ ค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

 

2.  องค์ประกอบ

                การประเมินราคาค่าเจาะบ่อบาดาล มีองค์ประกอบหลักๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

                1.  ขนาดบ่อบาดาล เช่น 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, .........12 นิ้ว

                2.  ความลึก เช่น 100 เมตร, 200 เมตร........ 600 เมตร

                3.  ชนิดวัสดุ ท่อกรุท่อกรองและขนาด

                4.  วิธีการพัฒนาบ่อบาดาล

                5.  สภาพอุทกธรณีวิทยาของชนิดหินอุ้มน้ำ

                6.  ชุดเครื่องเจาะที่เลือกใช้ วัสดุอะไหล่และค่าเสื่อมราคา

                7.  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง

                8.  ข้อกำหนดรายละเอียดบ่อ (well specification)

          9.  ค่างานบริการจัดการพื้นฐานและดอกเบี้ย

                10.ค่าความเสี่ยงและความยุ่งยากที่ไม่อาจคาดคะเนได้

 

3.  วิธีการคิดราคา

                พิจารณาตามตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคาที่แนบ  และองค์ประกอบในหัวข้อ 2. ข้างต้น อธิบายได้ดังนี้

 1. งานเอกสาร/ งานเคลื่อนย้าย/ งานประกอบและติดตั้งเครื่องจักร
  • งานเอกสาร ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูลสภาพอุทกธรณีวิทยาและประวัติหลุมเจาะในอดีต  เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการขอใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล อากรแสตมป์ ฯลฯ

 

 • ค่าเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เมื่อคัดเลือกชนิดเครื่องจักรได้ถูกต้องตามชนิดชั้นหินและรูปแบบบ่อแล้ว  การตระเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์คือต้นทุนที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น ขนาดของรถบรรทุก จำนวนเที่ยวรถบรรทุก นอกจากนี้ต้องพิจารณาด้วยว่า จุดเจาะนั้นๆ มีถนนเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลา ที่ลุ่ม ที่ดอนหรือภูเขาสูงชัน  บ่อยครั้งที่ต้องขนย้ายทางเรือหรือต้องเจาะในน้ำ กลางทะเล ริมตลิ่ง หรือไปทำงานต่างประเทศ  หากไม่สามารถประเมินราคาในหัวข้อนี้ได้ให้โอนไปเป็นค่าใช้จ่ายจริงโดยผู้ว่าจ้าง  บ่อยครั้งที่พบว่ากว่าร้อยละ 30 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นค่าเตรียมการและขนย้าย

 

 • ค่าก่อสร้างฐานเครื่องเจาะ  จุดเจาะมักถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้างจึงเลือกไม่ได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นบ่อน้ำหรือดินเลน  ดังนั้นต้องพิจารณาออกแบบฐานของแท่นเจาะให้แข็งแรง  อาจต้องมีงานรื้อถอนและขนย้ายหรือตอกเข็มและเทฐานคอนกรีตถ้าชั้นดินมีความอ่อนตัวมาก นอกจากนี้พื้นที่ปฏิบัติการโดยรอบอาจมีความลาดเอียง  จำเป็นต้องปรับแก้ให้อยู่ในแนวระนาบเพราะมีผลต่อความเที่ยงตรงดิ่งของหลุมเจาะ  บริเวณโดยรอบต้องกั้นเขตห้ามเข้าบุคคลภายนอก  เหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุน

 

 1. งานเจาะหลุมสำรวจ
  • ค่าเจาะหลุมสำรวจ  มักเป็นบ่อที่เจาะเป็นพื้นที่ที่ไม่ทราบสภาพอุทกธรณีวิทยาของชั้นน้ำบาดาลมาก่อน  หรือเป็นบ่อที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบรายละเอียดของหลุมเจาะ เช่น การเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างชั้นดินหรือแท่งหิน  หรือการทำ packer test ทุกชั้นน้ำ  หลุมเจาะสำรวจมีความโตประมาณ 7-8 นิ้ว ขนาดหลุมเจาะชนิดหินและวิธีการเจาะคือต้นทุน

 

 • ค่าเจาะเก็บตัวอย่างดินและหิน  ชั้นดินและกรวดทรายที่เจาะผ่านจะต้องเก็บใส่ภาชนะหรือกล่อง ถุงพลาสติกและระบุความลึกทุกๆ ระยะ 1.0 เมตร  รวมทั้งคำบรรยายชนิดดิน-หินเหล่านั้น  กรณีต้องเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างแท่งดิน-หิน (coring) คิดค่าเจาะเพิ่มมากกว่าการเจาะเพื่อเก็บเศษดิน-หิน ทั่วไป (cutting)
 • ค่าตรวจสอบธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ (bore hole electric logging) เป็นการหยั่งธรณีหลุมเจาะด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและกัมมันตรังสี  ต้องพิจารณาตามข้อกำหนด (well specification)  ให้ละเอียดว่ามีค่าตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้  แต่พื้นฐานที่ต้องตรวจวัดคือ short/long normal resistivity, gamma log และ self potential log ราคางานขึ้นอยู่กับจำนวนค่าตัวแปรที่ต้องตรวจวัดและความลึก

 

 • การทำ aquifer packer test  เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล ณ ที่ชั้นน้ำหนึ่งๆ มี ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการเจาะบ่อในหินร่วนระดับลึกๆ ค่าใช้จ่ายย่อมสูงตามด้วย

 

2.4  การออกแบบบ่อบาดาล คือ ค่าที่ปรึกษาที่จะต้องออกแบบ ขนาดบ่อ ระดับความลึกของท่อกรุท่อกรอง ขนาดกรวดและการกรุ การผลึกซีเมนต์และดินเหนียวฯลฯ

 

2.5  ค่าก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์และค่าอุดกลบบ่อ    เมื่อเจาะบ่อบาดาลได้ผลสำเร็จในขั้นตอนที่ 2.4  จะได้ผลคร่าวๆ เบื้องต้นว่า หลุมเจาะนี้มีคุณภาพน้ำเป็นเช่นไร  ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการอาจตัดสินใจดังนี้  1.)  สร้างเป็นบ่อสังเกตการณ์ ขนาด 4 นิ้ว หรือ  2) ยกเลิกการสร้างบ่อผลิตและอุดกลบ  3.)  ก่อสร้างเป็นบ่อผลิต

                       กรณีที่ 1  บ่อสังเกตการณ์ขนาด  4 นิ้ว  สามารถติดตั้งได้เมื่อทำการเจาะขยายหลุมเป็นขนาด 8 นิ้ว  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมคือ ค่าท่อกรุ ท่อกรอง และค่าพัฒนาบ่อบาดาล

                       กรณีที่ 2  ค่าใช้จ่ายในการอุดกลบแยกได้ 3 ส่วน คือ 1.)  ค่างานเจาะล้างบ่อให้ถึงความลึกตามข้อ 2.1   2.) ค่าวัสดุอุดกลบ เช่น ซีเมนต์ หรือดินเหนียว  3.)  ค่าแรงอุดกลบ

 

 

 

 

 1. ค่างานก่อสร้างบ่อผลิตน้ำบาดาลอัตราสูบประมาณ ..........ลบ.ม/ชม.

เมื่อที่ปรึกษาและผู้ประกอบการพิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่า  ผลการเจาะสำรวจในขั้นตอน 2.4 มีแนวโน้มสูงที่จะได้น้ำปริมาณสูงและคุณภาพดี จึงให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปเป็นบ่อผลิต สามารถระบุขนาดบ่อและความลึกที่จะทำการก่อสร้างได้ชัดเจน

 • ค่าเจาะขยายหลุม  ช่างเจาะผู้มีประสบการณ์และเคยผ่านงานบริเวณนั้นๆ มาก่อน  ย่อมกำหนดความยากง่ายของงานเจาะและประเมินค่าแรงคร่าวๆ ได้  ทั้งนี้ต้องมั่นใจแล้วว่าได้เลือกเครื่องจักรและชุดเจาะถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  แต่ต้องไม่ลืมบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านความเสี่ยงอื่นๆ ด้วย เช่น กรวดทรายหยาบเนื้อแน่นเจาะยาก  แต่หากมีเนื้อหลวมเจาะง่ายแต่บ่อพังสิ้นเปลืองค่าเบนโทไนท์ค่าใช้จ่ายด้านนี้อาจสูงถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังรวมไปถึงค่าท่อกันพัง ซึ่งบางครั้งไม่สามารถถอนคืนกลับมาใช้ในบ่อต่อไปได้

 

 • ค่าท่อกรุท่อกรองและค่าติดตั้ง

ค่าท่อกรุและท่อกรองมีหลายขนาดและชนิด  ให้คิดราคาตามจริงที่ซื้อขาย  บวกค่าขนส่ง บวกค่าดอกเบี้ย บวกค่าบริการ  ส่วนค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับความยากง่าย เช่น การติดตั้งท่อ PVC, ท่อเหล็กขันเกลียว, ท่อเหล็กเชื่อม หรือท่อไฟเบอร์กลาส  และขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งพร้อมท่อกรุท่อกรองอื่นๆ รวมถึงความลึกของบ่อที่ทำการก่อสร้างด้วย

 • ค่าท่อกรุ............คิดราคาเป็นบาท/เมตร
 • ค่าท่อกรอง........คิดราคาเป็นบาท/เมตร
 • ค่าท่อรับทราบ..........คิดราคาเป็นบาท/เมตร
 • ค่าโคลงบังคับท่อ..........คิดราคาเป็นบาท/ชิ้น
 • ค่าท่อ wash down………….คิดราคาเป็นบาท/เมตร
 • ค่าติดตั้ง..........คิดราคาเป็นบาท/เมตร  หรือ........บาท/บ่อ

 

 • งานกรุบ่อ

งานกรุบ่อในที่นี้หมายถึง  การกรุกรวดหรือการเติมกรวดให้รอบท่อกรองน้ำ (well screen)  การผนึกซีเมนต์และดินเหนียว  แต่มีบ่อยครั้งที่ต้องอุดบ่อในส่วนที่เจาะลึกเกินไป  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้วย

 • ค่ากรวดคัดขนาดคิดราคาตามจริงบวกค่าขนส่ง ค่าสารคลอรีนล้างกรวด ค่าติดตั้ง ค่าดอกเบี้ยและค่าบริการ  โดยทั่วไปปริมาณกรวดที่ซื้อจริงจะมากกว่าที่คำนวณไว้ประมาณ 1.2 เท่าเป็นอย่างน้อย
 • ค่าผนึกบ่อบาดาลด้วยดินเหนียวใช้หลักการเดียวกับข้อ 3.3.1
 • ค่าผนึกบ่อบาดาลด้วยซีเมนต์ใช้หลักการเดียวกับข้อ 3.3.1

 

 • ค่างานพัฒนาบ่อบาดาล

บ่อบาดาลเมื่อกรุกรวดได้ระดับแล้วจะต้องฉีดล้างท่อกรองด้วยสารเคมีชนิด polyphosphate  บ่อขนาดใหญ่และมีช่วงท่อกรองยาว  ต้องใช้สารเคมีมาก จากนั้นจึงฉีดล้างท่อกรองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น water jetting, mechanic surging  และอื่นๆ อีกหลายวิธี  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่อ screen และชั้นน้ำบาดาลโดยรอบสะอาดไม่มี bentonite เคลือบปิด  ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานาน 1-3 วัน  แล้วจึงทำการเป่าล้างบ่อบาดาลด้วยเครื่องอัดลม มักเช่าจากแหล่งบริการ  ขนาดและกำลังม้าของเครื่องอัดลมสูงต่ำย่อมสิ้นเปลืองน้ำมันต่างกัน  ช่างเจาะที่ผ่านประสบการณ์สูงมักให้ความระมัดระวังต่อการทำงานขั้นตอนนี้มาก

 • ค่ากำจัดโคลนวิทยาศาสตร์โดยการเติมสาร polyphosphate หรือ chemical detergent อื่นๆ                  คิดราคาเป็นบาท/บ่อ
 • ค่าพัฒนาบ่อโดยวิธีต่างๆ เช่น water jetting และ surging  คิดราคาเป็นบาท/บ่อ
 • ค่าพัฒนาบ่อด้วยเครื่องอัดลมที่มีปริมาณและแรงดันสูง   คิดราคาเป็นบาท/บ่อ
 • ค่าคลอรีนฆ่าเชื้อโรค   คิดราคาเป็นบาท/บ่อ

 

 1. ค่างานสูบทดสอบปริมาณน้ำ

งานสูบทดสอบเป็นงานที่ช่างเจาะปฏิบัติร่วมกับนักอุทกธรณีวิทยา  มีวิธีการและข้อกำหนดแตกต่างกันหลายลักษณะ  แยกพิจารณาได้ดังนี้

 • ค่าสูบทดสอบด้วยอัตราสูบคงที่ 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง, 7 หรือ 10 วัน
 • ค่าสูบทดสอบแบบ step-drawdown  4 ขั้นๆ 4 ชั่วโมง
 • ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ค่าการวิเคราะห์ผลการสูบทดสอบและแนะนำชนิดและขนาดเครื่องสูบน้ำ

 

 1. ค่าทำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฐานบ่อ 5x 5 x 0.15 เมตร

คิดราคาตามจริง บวกค่าบริการ บ่อยครั้งที่ช่างเจาะต้องทำงานเพิ่มในขั้นตอนนี้  เช่น ทำรั้วเหล็ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้องนำมาคิดคำนวณด้วย

 

 1. ค่าฝาปิดบ่อน้ำบาดาล

เมื่อเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ต้องทำฝาปิดบ่อให้แน่นหนาป้องกันบุคคลอื่นๆ ทิ้งวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ลงไปในบ่อ  ควรล๊อคกุญแจ  ราคางานขึ้นอยู่กับวัสดุและรูปแบบ

 

 1. ค่าทำรายงานบ่อน้ำบาดาล

เป็นงานในขั้นตอนสุดท้ายของการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล  ช่างเจาะต้องทำรายงานส่งให้วิศวกร หรือ นักอุทกธรณีวิทยา เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างทำการตรวจรับและจ่ายเงินงวดสุดท้าย  คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 

 1. ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล

องค์ประกอบของงานติดตั้งเครื่องสูบ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ ท่อดูด ท่อส่ง สายไฟฟ้า  กล่องควบคุมระบบไฟ มิเตอร์ วาล์ว สายวัดแรงดัน electrode ฯลฯ  ให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง บวกค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าบริการและดอกเบี้ย  บ่อยครั้งที่พบว่าต้องทำงานติดตั้งซ้ำๆ กันหลายครั้ง  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคิดเผื่อไว้ด้วย

          

 

         

 
by admin : 2011-01-26 13:47:56

 
117/43 Moo. Luentong II Village, Ladphao-Wanghin Rd. Ladphao, Bangkok 10230 Tel No: (+66) 02-9317773 Fax No: (+66) 02-5386056